Poslání a cíle

Poslání


Našim posláním je zvyšovat počet kvalitních náhradních rodin v Jihočeském kraji. Chceme, aby co nejvíce dětí, které nemohou vyrůstat s vlastní rodinou, mohlo žít a po všech stránkách se rozvíjet v rodině náhradní.

Cíle

  • zvýšení informovanosti zájemců o náhradní rodinnou péči
  • kvalitně připravit budoucí náhradní rodiče a zvýšit jejich kompetence tak, aby uměli dítěti poskytnout péči podle jeho potřeb
  • eliminace chyb při seznamování náhradních rodičů s dítětem a při jeho adaptaci na novou rodinu
  • zvýšení počtu zájemců o pěstounskou péči
  • snížení počtu dětí, které vyrůstají v ústavní péči

Principy

Partnerství
Své klienty bereme jako rovnocenné partnery, se kterými spolupracujeme a podporujeme je při dosahování jejich cílů.

Respekt ke klientovi a jeho situaci
Rodina je intimní prostor, který obvykle zůstává veřejnosti a institucím uzavřený. Vážíme si důvěry, kterou nám zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči dají, když nás do světa své rodiny pustí. Plně respektujeme intimitu a jedinečnost každé rodiny, snažíme se s každou rodinou pracovat citlivě, s ohledem na konkrétní potřeby a přání všech jejích členů.

Podpora

Naše aktivity směřují k tomu, aby si náhradní rodina byla vědoma svých silných stránek a možností, byla sebevědomá v péči o dítě, uměla definovat své potřeby a včas rozpoznat počínající problémy. 

Mlčenlivost
Veškeré informace, které se naši pracovníci v rodinách dozví, jsou brány jako důvěrné a nejsou sdělovány dalším osobám. Výjimkou jsou situace, kde nám ukládá zákon povinnosti informace sdělovat, nebo situace, kde je přímo v zakázce naší práce předání zjištění informací (např. v rámci příprav budoucích pěstounů a osvojitelů předáváme informace pracovníků NRP Krajského úřadu). Na tyto jsou klienti vždy předem upozorněni.

Individuální přístup

Při práci se zájemci o NRP a žadateli se snažíme co nejlépe zohlednit jejich individualitu a aktuální potřeby. Rozsah služeb a intenzita spolupráce může být proto v různých rodinách různá.